Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

 

Η Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ παρέχει τις υπηρεσίες της σε :

Δημόσιοι φορείς.

Εταιρείες και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου.

Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Μεμονωμένους ιδιώτες.

 

Η Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ έχει συνεργαστεί με καταξιωμένα Αρχιτεκτονικά γραφεία και μεγάλες Εργοληπτικές εταιρείες.