Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στους παρακάτω άξονες :

 • Θεωρούμε την συμβολή μας ουσιαστική, όταν δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων ενός κτιριακού έργου, αλλά επεκτείνεται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ομάδα μελέτης, με στόχο τον σχεδιασμό κτιρίων στα οποία οι εγκαταστάσεις αποτελούν ολοκλήρωση του βασικού Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το κτίριο.

 • Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων πρέπει να εξασφαλίζει απλότητα και λειτουργικότητα, σαφώς προβλέψιμη λειτουργία, ευκολία στον έλεγχο, στην συντήρηση και αντοχή στον χρόνο.

 • Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού μας είναι η εναρμόνιση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων με το περιβάλλον, η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τον ορθό σχεδιασμό του κτηρίου και των εγκαταστάσεων σαν οργανικό (συνεργαζόμενο) σύνολο, όσο και με την ορθή επιλογή των πηγών ενέργειας.

 • Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας, τόσο σε ζητήματα σχεδιασμού και κανονισμών, όσο και σε θέματα υλικών και τρόπου κατασκευής.

 • Θεωρούμε σημαντική την δυνατότητα ευρείας επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης των μελών της εταιρείας σε όλους τους τομείς μελετητικών αντικειμένων, όσο και την εξειδίκευση αυτών σε επί μέρους τομείς. 

 • Θεωρούμε σημαντική την διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής, με αυστηρές προδιαγραφές εναρμονισμένες με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, για όλα τα υπό μελέτη αντικείμενα.

 • Τέλος θεωρούμε σημαντική, για την ανάπτυξη της εταιρείας μας, την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε. 

Η πρακτική μας προς αυτήν την κατεύθυνση είναι συνεχής και επίπονη και συνίσταται στα εξής :

 • Φροντίζουμε ώστε η σχέση μας με τα υπόλοιπα γραφεία που αποτελούν την ομάδα μελέτης ενός έργου να είναι στενή. Στόχος μας είναι η από κοινού κατανόηση των εκάστοτε απαιτήσεων των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των εγκαταστάσεων κλπ.

 • Ο σχεδιασμός γίνεται αποκλειστικά από τους έμπειρους μηχανικούς του γραφείου, οι οποίοι δίνουν τις κατευθύνσεις στους νεώτερους συνεργάτες και ελέγχουν στενά την παραγόμενη εργασία σε όλα τα στάδια μέχρι και τον τελικό σχεδιασμό.

 • Υπάρχει διαρκής ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την τεχνική κατάρτιση των μελών και αλληλοενημέρωση μεταξύ των μελών.

 • Το γραφείο μας διατηρεί μεγάλο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών, ευρέως φάσματος θεμάτων και εφαρμογών, αναπροσαρμοζόμενο συχνά σύμφωνα με τις εξελίξεις. Οι τεχνικές προδιαγραφές ενός έργου καταρτίζονται αποκλειστικά από τους έμπειρους μηχανικούς του γραφείου, σε άμεση συνάρτηση με τα τεύχη δημοπράτησης ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των θεμάτων τόσο από ποιοτική όσο και από οικονομική άποψη.