Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 

Η εταιρεία είναι πλήρως μηχανοργανωμένη τόσο στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. 

Ο εξοπλισμός της, επιτρέπει την ευχερή συνεργασία με άλλα γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Από την ίδρυση της δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μηχανοργάνωση και το χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Θεωρούμε ότι το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να εξυπηρετήσει σε τρεις βασικές κατευθύνσεις.

  • Αύξηση παραγωγικότητας

  • Τυποποίηση των διαδικασιών

  • Διασφάλιση της ποιότητας μέσω της ελαχιστοποίησης σφαλμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία

Οι αυξημένες απαιτήσεις της εταιρείας μας σε ζητήματα που σχετίζονται με ολοκληρωμένες και ορθές λύσεις και μεθόδους υπολογισμού, οδήγησε στην εκπόνηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με ουσιώδη μελετητικά αντικείμενα που η αγορά λογισμικού δεν έχει προς το παρόν καλύψει. 

Η πρακτική αυτή αποδείχθηκε διπλά χρήσιμη γιατί η χρήση των προγραμμάτων αυτών συνέβαλε στην βαθύτερη κατανόηση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και στην δυνατότητα ασφαλούς πρόβλεψης και επίλυσης αυτών στην φάση της μελέτης. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει ο υπεύθυνος λογισμικού υποστήριξης Η/Υ. Ο υπεύθυνος λογισμικού, αναλύει τα προβλήματα που ανακύπτουν, από κοινού με τους λοιπούς συναδέλφους που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς. Στην συνέχεια είτε προβαίνει σε προμήθεια λογισμικού, είτε προβαίνει στην δημιουργία καταλλήλου λογισμικού.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται αυστηρός έλεγχος ώστε το χρησιμοποιούμενο λογισμικό να καλύπτει απολύτως τις απαιτήσεις.
Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό είναι απολύτως νόμιμο, όσον αφορά στους νόμους περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ, και συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς.

Το λογισμικό που διαθέτει η εταιρεία παρουσιάζεται σε σχετικούς πίνακες.